SPORT CLUB PAINTBALL CAPODIMONTE
Via Salita Capodimonte 146, Napoli
Tel. 351.1348697
e-mail: info@farvetclubcapodimonte.it